შეტყობინება სს "თელასის" ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით შემცირების კოეფიციენტების შესახებ წინადადებების მიწოდებასთან დაკავშირებით (პროექტი CC-1101-21-4, СС-1008-21-5 )

 1. დამკვეთის/ორგანიზატორის დასახელება:
  - სააქციო საზოგადოება „თელასი“ (სს „თელასი“)
  - მდებარეობა: საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. №3
  - ს/კ 202052580
  - საფოსტო მისამართი: საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. №3
 2. ფასების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის ჩატარების საინფორმაციო უზრუნველყოფა: ინტერნეტ-საიტი: www.telasi.ge
 3. შესყიდვის საგანი: სამუშაოების შესრულება პროექტის CC-1101-21-4, СС-1008-21-5 შესაბამისად
 4. შესასრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება: თანდართული ხარჯთაღრიცხვის და პროექტის შესაბამისად
 5. შესრულების ვადები:  06.05.2022
 6. შესრულების ადგილი: იხ. პროექტი
 7. ინფორმაციის მიწოდების ვადა, ადგილი და წესი:დოკუმენტაცია ღიად არის ხელმისაწვდომი შეტყობინების მე-2 პუნქტში მითითებულ საიტზე, დაწყებული ამ შეტყობინების განთავსების თარიღიდან. შესყიდვის დამკვეთი/ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული ინფორმაციის დაგვიანებით მიღებაზე.  
 8. ფასის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნაში მონაწილეობაზე განაცხადების შეტანის ადგილი და დასრულების ვადა: წინადადებები სს „თელასის“ მიერ ფორმირებული ხარჯთაღრიცხვებიდან საკონკურსო შემცირების პროცენტის კოეფიციენტის (%) მითითებით, კომპანიის ოფიციალურ ბლანკზე გაფორმებული (მხოლოდ PDF ფორმატი) უნდა აიტვირთოს საიტზე შეტყობინების განთავსების შემდეგ დაუყოვნებლად, საიტზე სტატუსის „დოკუმენტების შეტანა დასრულებულია“ აქტივაციამდე, შესყიდვების ელექტრონულ საიტზე  - www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „ელექტრონული შესყიდვების სისტემა“ ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. დოკუმენტების შეტანის ვადა 11:00 სთ-მდე 26.04.2022წ.
 9. შესყიდვაში მონაწილეობაზე განაცხადების განხილვის თარიღი და ადგილი: შესყიდვის დამკვეთი/ორგანიზატორი ჩაატარებს ტკწ განხილვის პროცედურას 12:00 სთ (თბილისის დროით) 26.04.2022წ.
 10. უარი შესყიდვაზე: შესყიდვის დამკვეთს/ორგანიზატორს უფლება აქვს უარი თქვას შესყიდვის ჩატარებაზე ნებისმიერ დროს შესყიდვის შედეგების მიხედვით ხელშეკრულების დადებამდე, მისთვის რაიმე შედეგების დადგომის გარეშე.
 11. შესყიდვის პროცედურის  ხელშეკრულება გამარჯვებულთან ყველა პირობების შეთანხმების გათვალისწინებით  უნდა გაფორმდეს არაუგვინეს 10 სამუშაო დღისა. მომწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულება ხელმოწერილი უნდა იქნას  სს „თელასის’’ მიერ ხელშეკრულების მიღებიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღესა. წინააღმდეგ შემთხვევაში სს „თელასი“ იტოვებს უფლებას აღნიშნული ჩაითვალოს შესყიდვის პროცედურის გამარჯვებულის მიერს ხელშეკრულების გაფორმების უარყოფად და ასეთ შემთხევებაში ხელშეკრულება გაფორმდება რანჟირებით მეორე ადგილზე გასულ კომპანიასთან.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი წინადადების განხილვის შედეგების მიხედვით, შეიძლება ჩატარებული იქნას მოლაპარაკებები აღნიშნული ტექნიკურ-კომერციული წინადადებების ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ სატელეფონო ნომრებზე და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277 99 99 (დამ. 7524);  +995 599 70 75 15; (procurment@telasi.genino.nikolaishvili@telasi.ge)

Deadline: 
Tuesday, 26 April, 2022 - 11:00