სს "თელასი" აცხადებს №330.22.00206 გამარტივებულ შესყიდვას (საოფისე ავეჯი)

მოკლე ცნობა შესყიდვასთან დაკავშირებით:

  1. მიწოდების ვადა –  გრაფიკის მიხედვით
  2. ინფორმაციის წარდგენა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. შეთავაზებული საქონელი (მომსახურება) უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ მოთხოვნებს.
  3. ინფორმაციის წარდგენის მსურველები ინფორმაციას გზავნიან ელექტრონულ მისამართზე maka.khimshiashvili@telasi.ge და pavel.lobanov@telasi.ge ასევე ტექნიკურ-კომერციული წინადადებები პრეტენდენტებს შეუძლიათ (მხოლოდ PDF ფორმატში) ატვირთონ საიტზე შეტყობინების - „საბუთების შეტანა დასრულებულია“ - განთავსებისთანავე სტატუსის აქტივაციამდე    შესყიდვების ელექტრონულ საიტზე  - www.telasi.ge  -  განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „ელექტრონული შესყიდვების სისტემა“ ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
  4. დოკუმენტების შეტანის ვადა 2022 წლის 21 აპრილის 17:00 საათმდე.
  5. პრეტენდენტებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი საბუთები:  
  • კომერციული წინადადება pdf ფორმატში (ასლიWord ან Excel ფორმატში) ხელმძღვანელი პირის ხელმოწერით;
  • ამონაწერი მეწარმეთა რეესტრიდან, რომელიც გაცემული წინადადების შეტანის თარიღამდე არა უადრეს 30 დღისა;
  • ტექნიკურ-კომერციული წინადადება „DDP“ მიწოდების პირობებზე.

საბაჟო წმენდასთან დაკავშირებით შეკითხვების შემთხვევაში (ტარდება ელექტრონული დისტანციური ფორმით) შესაძლებელია კონსულტაციის გავლა e.tsverikmazashvili@Telasi.ge, ტელ. +995 (32) 277 99 99 (დამ: 7460),

შეტყობინების დანართში მიმაგრებულია ტექნიკური დავალება და მიწოდების შეთავაზებული გრაფიკი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ ტელეფონების შემდეგ ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (დამ. 7518); +995 555 950946; (procurment@telasi.gepavel.lobanov@telasi.ge, maka.khimshiashvili@telasi.ge)

Deadline: 
Thursday, 21 April, 2022 - 17:00