შეტყობინება წინადადებების მოთხოვნაზე სს "თელასის" ქსელზე ახალი აბონენტების მიერთების სამუშაოების შესრულების შესახებ (პროექტი №CN-222/20)

 1. დამკვეთის/ორგანიზატორის დასახელება:
  სააქციო საზოგადოება „თელასი“ (სს „თელასი“)
  მდებარეობა: საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. №3
  საფოსტო მისამართი: საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. №3
 2. ფასების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის ჩატარების საინფორმაციო უზრუნველყოფა: ინტერნეტ-საიტი: www.telasi.ge
 3. შესყიდვისსაგანი: სამუშაოების შესრულება პროექტის № CN-222/20 შესაბამისად.
 4. შესასრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება: თანდართული ხარჯთაღრიცხვის და პროექტის შესაბამისად
 5. შესრულების ვადები:03.07.2020
 6. შესრულების ადგილი: პროექტის თანახმად
 7. ინფორმაციისმიწოდებისვადა, ადგილი და წესი:დოკუმენტაცია ღიად არის ხელმისაწვდომი შეტყობინების მე-2 პუნქტში მითითებულ საიტზე, დაწყებული ამ შეტყობინების განთავსების თარიღიდან. შესყიდვის დამკვეთი/ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული ინფორმაციის დაგვიანებით მიღებაზე.  
 8. ფასისშესახებ ინფორმაციის მოთხოვნაში მონაწილეობაზე განაცხადების შეტანის ადგილი და დასრულების ვადა: წინადადებები სს „თელასის“ მიერ ფორმირებული ხარჯთაღრიცხვებიდან საკონკურსო შემცირების პროცენტის კოეფიციენტის (%) მითითებით, კომპანიის ოფიციალურ ბლანკზე გაფორმებული (მხოლოდ PDF ფორმატი) უნდა აიტვირთოს საიტზე შეტყობინების განთავსების შემდეგ დაუყოვნებლად, საიტზე სტატუსის „დოკუმენტების შეტანა დასრულებულია“ აქტივაციამდე, შესყიდვების ელექტრონულ საიტზე  - www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „ელექტრონული შესყიდვების სისტემა“ ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. დოკუმენტების შეტანის ვადა 17:00 სთ-მდე 05.06.2020 .
 9. შესყიდვაშიმონაწილეობაზეგანაცხადებისგანხილვისთარიღიდაადგილი: შესყიდვის დამკვეთი/ორგანიზატორი ჩაატარებს ტკწ განხილვის პროცედურას 11:00 სთ (თბილისის დროით) 08.06.2020 წ.
 10. უარიშესყიდვაზე: შესყიდვის დამკვეთს/ორგანიზატორს უფლება აქვს უარი თქვას შესყიდვის ჩატარებაზე ნებისმიერ დროს შესყიდვის შედეგების მიხედვით ხელშეკრულების დადებამდე, მისთვის რაიმე შედეგების დადგომის გარეშე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი წინადადების განხილვის შედეგების მიხედვით, შეიძლება ჩატარებული იქნას მოლაპარაკებები აღნიშნული ტექნიკურ-კომერციული წინადადებების ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ სატელეფონო ნომრებზე და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (დამ. 7752); +995 595 710708; (procurment@telasi.ge; gegi.dvalishvili@telasi.ge)

FASHION NEWS

Deadline: 
Friday, 5 June, 2020 - 17:00