სააქციო კაპიტალის სტრუქტურა

სს "თელასის" საწესდებო კაპიტალის შემადგენელი წილობრივი ფასიანი ქაღალდები: 112 429 418.
გამოშვებული ჩვეულებრივი კლასის აქციები - 112 429 418 ცალი.
განთავსებული ჩვეულებრივი კლასის აქციები - 112 429 418 ცალი.
წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ხმის უფლების ჯამური ოდენობა - 112 429 418.
ჩვეულებრივი კლასის აქცია - 112 429 418 (1 აქციაზე 1 ხმის უფლება).
აქციის ნომინალი - 1 ლარი.

ინფორმაცია სს "თელასის" საბოლოო ბენეფიციარების შესახებ