სააქციო კაპიტალის სტრუქტურა

სს "თელასის" კაპიტალი - 112 429 418 ლარი.
გამოშვებული ჩვეულებრივი აქციები - 112 429 418 ცალი.
განთავსებული აქციები - 112 429 418 ცალი.
აქციის ნომინალი - 1 ლარი.

2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სააქციო კაპიტალის საერთო სტრუქტურა შემდეგნაირია:

ფასიანი ქაღალდების კლასი

ბენეფიციარი-მესაკუთრის სახელწოდება (ან სახელი, გვარი) და მისამართი

საკუთრებაში არსებული თანხა და საკუთრების ფლობის სახეობა

საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პროცენტული შემადგენლობა

1

2

3

4

ჩვეულებრივი აქცია

“Silk Road Holdings B.V.” – ნიდერლანდები

84 443 957.00 ლარი, საკუთრების სახეობა - აქციები

75.108

ჩვეულებრივი აქცია

სს "საპარტნიორო ფონდი" - ქ. თბილისი

27 577 837.00 ლარი, საკუთრების სახეობა - აქციები

24.529

ჩვეულებრივი აქცია

დანარჩენი აქციონერები

407 624.00 ლარი, საკუთრების სახეობა – აქციები

0.363

სულ

 

112 429 418 აქცია

100

Air Jordan 1 Low OG Shadow Release Date