სააქციო კაპიტალის სტრუქტურა

სს "თელასის" კაპიტალი - 112 429 418 ლარი.
გამოშვებული ჩვეულებრივი აქციები - 112 429 418 ცალი.
განთავსებული აქციები - 112 429 418 ცალი.
აქციის ნომინალი - 1 ლარი.

2020 წლის 9 ოქტომბრის მდგომარეობით, სააქციო კაპიტალის საერთო სტრუქტურა შემდეგნაირია:

ფასიანი ქაღალდების კლასი

ბენეფიციარი-მესაკუთრის სახელწოდება (ან სახელი, გვარი) და მისამართი

საკუთრებაში არსებული თანხა და საკუთრების ფლობის სახეობა

საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების კლასის პროცენტული შემადგენლობა

1

2

3

4

ჩვეულებრივი აქცია

“Silk Road Holdings B.V.” – ნიდერლანდები

ს/ნ 807135732, ISIN: GE1100000474

84 443 957.00 ლარი, საკუთრების სახეობა - აქციები

75.108

ჩვეულებრივი აქცია

შპს "ბესტ ერნერჯი გრუპ"

ს/ნ 405283795, ISIN: GE1100000474

27 577 837.00 ლარი, საკუთრების სახეობა - აქციები

24.529

ჩვეულებრივი აქცია

დანარჩენი აქციონერები

407 624.00 ლარი, საკუთრების სახეობა – აქციები

0.363

სულ

 

112 429 418 აქცია

100