სს "თელასს" ეკოლოგიური მენეჯმენტის საერთაშორისო სერტიფიკატის მოქმედების ვადა გაუგრძელდა

კომპანია “თელასს“ ეკოლოგიური მენეჯმენტის საერთაშორისო სერტიფიკატის ISO 14001:2004 მოქმედების ვადა გაუგრძელდა.

მიმდინარე წლის აპრილში საერთაშორისო კომპანიამ "Inter Tek" "თელასის" გარე აუდიტი ჩაატარა და დადებითი რეკომენდაცია გასცა ეკოლოგიური მენეჯმენტის საერთაშორისო სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე 2018 წლის ივნისამდე.

ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის შესაბამისობის სერტიფიკაცია ISO 14001 სტანდარტის მოთხოვნებთან წარმოადგენს საწარმოს ეკოლოგიური ეფექტურობის დადასტურებას და მის პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვის მიმართ.

2015 წელს სს "თელასი" გახდა პირველი საქართველოს ელექტროგამანაწილებელ კომპანიებს შორის, რომელმაც ეკოლოგიური მენეჯმენტის საერთაშორისო სერტიფიკატი ISO 14001:2004 მიიღო. სერტიფიკატის მოქმედების ვადა 3 წელს შეადგენს, თუმცა კომპანიამ ყოველწლიურად უნდა დაადასტუროს თავისი ეკოლოგიური მენეჯმენტის ISO 14001 სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა. ამ მიზნით  საერთაშორისო კომპანია "Inter Tek" აუდიტს ატარებს და შესაბამის დასკვნას გასცემს. 2015 წლის თებერვალსა და აპრილში "Inter Tek"-მა "თელასის" აუდიტი პერველად ჩაატარა და სერტიფიკატის მიღებაზე დადებითი რეკომენდაცია გასცა, ხოლო 2016 და 2017 წლებში ჩატარებული აუდიტის შედეგად  სერტიფიკატის მოქმედების ვადა გააგრძელა.

ISO 14001 არ ადგენს მოთხოვნებს ეკოლოგიური მაჩვენებლებისათვის, მაგრამ აწესებს ფარგლებს, რომლებიც კომპანიამ ან ორგანიზაციამ უნდა დაიცვას ეკოლოგიური მენეჯმენტის ეფექტური სისტემის შესაქმნელად და ბუნებაზე საწარმოს საქმიანობის ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. საერთაშორისო სტანდარტის ISO 14001:2004 მოთხოვნების შესაბამისად, ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის შემუშავება და დანერგვა წარმოადგენს სს "თელასის" სოციალური პასუხისმგებლობის გამოვლინების ერთ-ერთ გზას  და ბუნებრივი რესურსების დაზოგვის და გარემოს დაბინძურების შემცირების ეფექტურ მეთოდს. ISO 14001 გამოყენება კომპანიის ხელმძღვანელობას და თანამშრომლებს ისევე, როგორც გარე დაინტერესებულ მხარეებს, აძლევს გარანტიას, რომ გარემოზე ზემოქმედება ფასდება და უმჯობესდება.

კომპანია "თელასში" ISO 14001 სერტიფიკატის მისაღებად მუშაობა ჯერ კიდევ 2013 წლის იანვარში დაიწყო. ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემის ფორმირების, დანერგვის და შესაბამისი სერტიფიკატის მიღების მიზნით, კომპანიაში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ჰოლანდიურ საკონსულტაციო კომპანიასთან "Quadra Consulting" თანამშრომლობით, შეიმუშავა შიდა ნორმატიული დოკუმენტები, მოამზადა მასალები და სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით კომპანიის ეკოლოგიური პოლიტიკა დამტკიცდა. მოსამზადებელი სამუშაოების პროცესში განისაზღვრა კონკრეტული ეკოლოგიური მიზნები და ამოცანები, დაიგეგმა გარემოს დაცვის სისტემის დანერგვასთან და ეკოლოგიური ასპექტებისა და ზემოქმედების მართვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. განხორციელდა ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასების, ეკოლოგიაზე უარყოფითი ზეგავლენის პრევენციისა და კონტროლის სამუშაოები. სს „თელასის“ ეკოლოგიური პოლიტიკა სრულად შეესაბამება საქართველოს მთავრობის და ენერგეტიკის სამინისტროს პოლიტიკას ეკოლოგიური მენეჯმენტის სფეროში.

***
სს "თელასი" - ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიაა საქართველოში ელექტროენერგიის დისტრიბუციის დარგში, რომელიც ახორციელებს  ელექტროენერგიის განაწილებას თბილისში. კომპანია ელექტროენერგიას აწვდის 500 ათასზე მეტ მომხმარებელს. 2003 წლის აგვისტოში სს "თელასი" "ინტერ რაო"–ს შემადგენლობაში შევიდა. "ინტერ რაო"-ს მფლობელობაშია "თელასის" აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე სახელმწიფოს საკუთრებაა.
ჯგუფი "ინტერ რაო" - დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული ჰოლდინგია, რომელიც რუსეთსა და მის საზღვრებს გარეთ ელექტროენერგეტიკის სფეროს მრავალ სეგმენტში მონაწილეობს. კომპანიას რუსეთის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის დარგში ლიდერის პოზიცია უკავია, მისი წილი აქტიურად იზრდება გენერაციის და რეალიზაციის სეგმენტებში, ასევე ავითარებს ბიზნესის ახალ მიმართულებებს. "ინტერ რაო"-ს სტრატეგია მიმართულია გლობალური ენერგეტიკული კომპანიის შექმნისკენ, რომელიც მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრის ერთერთი გადამწყვეტი მოთამაშე იქნება. "ინტერ რაო"-ს ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე 33 გიგავატს შეადგენს.

秋服 メンズ特集!2020年の最旬コーデに取り入れたい狙い目アイテム13選 , メンズファッションメディア