სს "თელასის" განცხადება

სტიქიის შედეგად დაზიანებული მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებზე "ვერა1" და "ვერა 2" აღდგენითი სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს.

01:00 საათისთვის მოხერხდა "ვერა 1"-ის მთლიანად აღდგენა, ხოლო "ვერა 2"-ზე სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება.

ჩუღურეთისა და დიდუბის რაიონების 22 000-მდე მომხმარებელს ამ დროისათვის ელექტროენერგია დროებითი სქემის საშუალებით სრულად მიეწოდებათ.

კომპანიის ტექნიკური სამსახური მობილიზებულია და აწარმოებს ინტენსიურ სამუშაოებს ავარიის ლიკვიდაციისათვის.

 

***
სს "თელასი" ერთ-ერთიმსხვილიკომპანიაასაქართველოშიელექტროენერგიისდისტრიბუციისდარგში, რომელიცახორციელებსელექტროენერგიისგანაწილებასთბილისში. კომპანიაელექტროენერგიასაწვდის 500 ათასზემეტმომხმარებელს. 2003 წლისაგვისტოშისს "თელასი" "ინტერრაო"–სშემადგენლობაშიშევიდა. "ინტერრაო"-სმფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე  სახელმწიფოსსაკუთრებაა.

***
ჯგუფი "ინტერრაო"- დივერსიფიცირებულიენერგეტიკული  ჰოლდინგია, რომელიცრუსეთსადამისსაზღვრებსგარეთელექტროენერგეტიკისსფეროსმრავალსეგმენტშიმონაწილეობს. კომპანიას  რუსეთისელექტროენერგიისიმპორტ-ექსპორტისდარგშილიდერისპოზიციაუკავია, მისიწილი  აქტიურადიზრდებაგენერაციისდარეალიზაციისსეგმენტებში, ასევე  ავითარებსბიზნესისახალმიმართულებებს. „ინტერრაო“-სსტრატეგიამიმართულია  გლობალურიენერგეტიკულიკომპანიისშექმნისკენ, რომელიცმსოფლიოენერგეტიკულიბაზრისერთერთიგადამწყვეტიმოთამაშეიქნება. "ინტერრაო"-სჯგუფისშემადგენლობაშიშემავალიელექტროსადგურებისდადგმულისიმძლავრე 35 გიგავატსშეადგენს.

Air Jordan V Low Supreme