შეტყობინება სააქციო საზოგადოება "თელასის" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ

 

სააქციო საზოგადოება "თელასი"  (აქ და შემდგომშისს "თელასი"გატყობინებთ  2015 წლის "03" აპრილს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების  ჩატარების შესახებ კრების ფორმით (აქციონერთა ერთობლივი დასწრება  დღის წესრიგის საკითხის განხილვისთვისშემდეგი დღის წესრიგით:

 

  1. საზოგადოების გასული წლების გამოუყენებელი მოგების განაწილება.

სს "თელასის" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა სიის შედგენის სააღრიცხვო დღე - 2015 წლის "6" მარტი.

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების ადგილი – საქართველო, . თბილისი, ვანის ქ. № 3.

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დრო – 10 სთ. 00 წთ. ადგილობრივი დროით.

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების  მონაწილე პირთა რეგისტრაციის დაწყების დრო –09 სთ. 30 წთ. ადგილობრივი დროით.

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების  მონაწილე პირთა რეგისტრაცია ხორციელდება აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების  ჩატარების ადგილის მისამართზე.

მეწარმეთა  შესახებ კანონის მუხ. 54 შესაბამისად  წინამდებარე შეტყობინების დანართში „ა“  წარმოდგენილია დამატებითი ინფორმაცია აქციონერებისთვის.

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს შეუძლიათ გაეცნონ ინფორმაციას (მასალებს)  2015 წლის "13" მარტიდან 2015 წლის "03" აპრილამდე  10 სთ 00 წთ-დან  17 სთ 00 წთ-მდე შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ვანის ქ. № 3.

 

სააქციო საზოგადოება „თელასის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების
2015 წლის  „03“ აპრილს ჩატარების შესახებ შეტყობინების

                                                       დანართი „ა“

დამატებითი ინფორმაცია აქციონერთათვის

 

სს „თელასის“  წესდების  10 მუხ.  10.14 ქვეპუნქტის შესაბამისად   შეტყობინება  სს "თელასის" (შემდგომში - საზოგადოება ) აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების შესახებ ქვეყნდება საზოგადოების მიერ  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში, აგრეთვე  საზოგადოების ვებსაიტზე  ინტერნეტის ქსელში არა უგვიანეს  აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების  თარიღამდე 20 დღით ადრე.

კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებასთან ერთად  გამოქვეყნებას ექვემდებარება  დღის წესრიგი, დირექტორების და სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციები  გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით.

კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებას უნდა ერთვოდეს პროცედურის აღწერა, რომლის თანახმად  კრების ჩატარებამდე 10 დღის განმავლობაში აქციონერს  შეუძლია შეამოწმოს  კრებაში მონაწილოების  უფლება.

 

2015 წლის "03" აპრილს სს "თელასის" აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების შემოწმების პროცედურის აღწერა

 

კრების ჩატარებამდე 10 დღით ადრე  აქციონერს შეუძლია შეამოწმოს კრებაში მონაწილოების უფლება სს "თელასის" რეგისტრატორთან - სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი" (ხელშეკრულება №ср-394, 2014 წლის 1 აპრილი), შემდეგ მისამართზე: საქართველო, 0162, ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი №74ა. (მოსაშვილის ქ. №11) ტელ.: (99532) 22-53-51, 25-15-60. ფაქსი: (8832) 25-15-60.

Nike Hyperdunk 2017