ტარიფები

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2021 წლის 29 ივნისის №27 დადგენილებით სს „თელასის“ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფები დაადგინა.

ტარიფები ამოქმედდა 2021 წლის 1 ივლისიდან.

 

1.

220/380 ვოლტი:

 

 

ა)

2021 წლის 1 ივლისიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე:

 

 

ა.ა)

მცირე საწარმოებისთვის

-

8.172 თეთრი/კვტსთ;

ა.ბ)

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის 101 კვტსთ-ის ჩათვლით

-

8.172 თეთრი/კვტსთ;

 

ა.გ)

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის 101 კვტსთ-დან 301 კვტსთ-ის ჩათვლით:

 

-

 

8.172 თეთრი/კვტსთ;

ა.დ)

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის 301 კვტსთ-დან და მეტი

-

8.172 თეთრი/კვტსთ;

ა.ე)

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლები გარდა მცირე საწარმოებისა

-

8.172 თეთრი/კვტსთ;

ბ)

2024 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის 1 იანვრამდე:

 

 

 

საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის

-

6.184 თეთრი/კვტსთ;

 

 

 

 

2.

3,3-6-10 კილოვოლტი:

 

 

ა)

2021 წლის 1 ივლისიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე:

 

 

ა.ა)

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

-

4.324  თეთრი/კვტსთ;

ა.ბ)

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

-

4.324  თეთრი/კვტსთ;

ბ)

2024 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის 1 იანვრამდე:

 

 

 

საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის

-

2.961  თეთრი/კვტსთ;

 

 

 

 

3.

35-110  კილოვოლტი:

 

 

ა)

2021 წლის 1 ივლისიდან 2024 წლის 1 იანვრამდე:

 

 

 

საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

-

2.411  თეთრი/კვტსთ;

ბ)

2024 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის 1 იანვრამდე:

 

 

 

საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის

-

0.544 თეთრი/კვტსთ;