ახალი მომხმარებლის მიერთება

0,220 კვ, 0,380 კვ და 6-10 კვ ძაბვაზე ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საფასური

0.4 კვ და 6/10 კვ ძაბვის ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საფასური შეთავაზებული პაკეტის მიხედვით:

ა)  ახალი  ობიექტის  გამანაწილებელ  ქსელთან  მიერთების  განსაზღვრულ  ვადაში  (პერიოდში)  უზრუნველყოფის შემთხვევაში:

ძაბვის საფეხური (კვ)

სიმძლავრე (კვტ)

ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების ვადა (სამუშაო დღე)

ახალი ობიექტის მიერთების საფასური დღგ-ის ჩათვლით (ლარი)

0,4

10 (1-10 კვტ 220 ვ.)

40

800

10 (1-10 კვტ 380 ვ)

40

2000

10-დან -30

40

7000

30-დან-50

40

14000

50-დან -80

40

22400

80-დან – 100

40

28000

100-დან-120

40

36000

120-დან -150

40

45000

150-დან -200

45

80000

200-დან -320

60

110000

320-დან -500

60

167500

500-დან -800

90

216000

800-დან -1000

90

270000

1000-დან -1300

90

288000

1300-დან -1600

90

320000

1600-დან -2000

90

400000

2000-დან -2600

90

520000

2600-დან -3200

90

640000

6-10

1-500

60

130000

500-დან -1000

90

200000

1000-დან -1500

90

287000

1500-დან -2000

90

350000

2000-დან -3000

90

463500

3000-დან -5000

90

749000

ბ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნისას, ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი ობიექტისთვის დანართ №4-ით განსაზღვრული ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობისთვის შეთავაზებული პაკეტის  საფასურის დამატებით.

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ვადები და საფასური

ძაბვის საფეხური, კვ

სიმძლავრე, კვტ

აღრიცხვის კვანძისმოწყობის ვადა (სამუშაო დღე)

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასური დღგ-ის ჩათვლით  ლარი

0,4

1-10 (220 ვ.)

10

100

1-10

10

300

10-დან -30

10

350

30-დან-50

10

600

50-დან -80

10

650

80-დან – 100

15

700

100-დან-120

15

750

120 დან-150

15

800

150-დან -200

15

850

200-დან -320

15

950

320-დან -500

15

1200

500-დან -800

20

1500

800-დან -1000

20

2200

1000-დან და მეტი კვტ

20

3000

6/10

1-500

25

13000

500-დან -1000

25

14000

1000-დან და მეტი კვტ

25

15000

ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ვადები და საფასური

ძაბვის საფეხური, კვ

სიმძლავრე, კვტ

აღრიცხვის სისტემის მოწყობის ვადა (სამუშაო დღე)

მრავალფუნქციური ელექტრონული აღრიცხვის სისტემის მოწყობის საფასური დღგ-ის ჩათვლით, ლარი

ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით, ლარი

0,4

1-10 (220 ვ)

15

400

400

1-10

15

600

600

10-დან -30

15

600

600

30-დან-50

15

700

600

50-დან -80

15

700

600

80-დან – 100

20

800

600

100-დან-120

20

800

600

120-დან -150

20

1000

600

150-დან -200

20

1200

600

200-დან -320

20

2200

2000

320-დან -500

20

2500

2000

500-დან -800

25

2800

2000

800-დან -1000

25

3100

2000

1000-დან და მეტი კვტ

25

3500

2000

6/10

1-500

25

13000

2000

500-დან -1000

25

14000

2000

1000-დან და მეტი კვტ

25

15000

2000

მრავალფუნქციური ელექტრონული მრიცხველების ჩამონათვალი:

 1. CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 - 5(100) A, 3x230/400V, 50Hz, სამფაზა ელექტრონული მრიცხველი, სიზუსტის კლასი 1.
 2. CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 - 5(100) A, 3x230V, 50Hz, ერთფაზა ელექტრონული მრიცხველი, სიზუსტის კლასი 1.

მრიცხველები შეტანილია საქართველოში დაკანონებულ გაზომვის საშუალებების ტიპების რეესტრში, სერტიფიკატი №005-16-TR,  23.05.2016 წ. და სერტიფიკატი №009-16-TR, 10.10.2016 წ.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 15 აპრილის N16/1 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა:

 1. "გამანაწილებელ ქსელთან ერთი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 2. "გამანაწილებელ ქსელთან ერთი ახალი ობიექტისა და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 3. "გამანაწილებელ ქსელთან ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 4. "გამანაწილებელ ქსელთან ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტისა და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის განაცხადის ფორმა;
 5. "აბონენტის გაყოფის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 6. "მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 7. "მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 8. "გამანაწილებელ ქსელთან მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 9. "მიკროსიმძლავრის მფლობელი მომხმარებელთა ჯგუფის ცვლილების შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 10. "გამანაწილებელ ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 11. "ელექტროენერგიაზე მომუშავე ავტონომიური გადაადგილების საშუალებების დამტენი სადგურების გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 12. "აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგების შესახებ" (ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ან დროებითი დაბალი ძაბვის მრიცხველის მაღალი ძაბვის მხარეს გადატანის შესახებ) განაცხადის ფორმა.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 23 თებერვლის №8/11 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა:

სემეკის 2023 წლის 2 მარტის №10/2 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა:

დროებითი მიერთება

სტანდარტული მიერთება

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის #19 დადგენილების „ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების“ 24-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად: სისტემის ოპერატორი ვალდებულია განსაზღვროს და საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადოს გამანაწილებელ ქსელთან დროებითი მიერთების სტანდარტული პირობები და მომსახურების ღირებულება, 220 ვ ძაბვის 10 კვტ-ის ჩათვლით, და 380 ვ ძაბვის 30 კვტ-ის ჩათვლით, სიმძლავრით დროებით მიერთებებზე, არსებული გამანაწილებელი ქსელიდან 100 მეტრის რადიუსში; ამასთან, სისტემის ოპერატორი უფლებამოსილია, ასევე განსაზღვროს სტანდარტული პირობით დროებითი მიერთების ამ პუნქტისგან განსხვავებული სხვა პირობებიც.

სტანდარტული პირობით დროებითი მიერთების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს, გარდა დროებითი მიერთების სამშენებლო ან სარემონტო მიზნით გამოყენების შემთხვევისა. ასეთ დროს სტანდარტული პირობით დროებითი მიერთების ვადა შეიძლება გაიზარდოს.

პაკეტი

ტიპი

საფასური

შესრულების ვადები

0-10 კვტ

0.22კვ

მარტივი

1104

7 სამუშაო დღე

რთული

11646

მშენებლობის შეთანხმების მიღებიდან 20 სამუშაო დღე

0-10 კვტ

0.38 კვ

მარტივი

1282

7 სამუშაო დღე

რთული

12176

მშენებლობის შეთანხმების მიღებიდან 20 სამუშაო დღე

10-30 კვტ

0.38 კვ

მარტივი

2160

7 სამუშაო დღე

რთული

12601

მშენებლობის შეთანხმების მიღებიდან 20 სამუშაო დღე

სტანდარტული მიერთების მოთხოვნის შემთხვევაში დაინტერესებულმა პირმა უნდა მოგვმართოს ქსელზე დროებითი მიერთების სტანდარტული განაცხადით, რომელსაც თან უნდა ახლდეს შესაბამისი პაკეტის მიერთების საფასურის დამადასტურებელი საგადახდო დავალება ან ქვითარი. სისტემის ოპერატორი 2 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს სტანდარტული პირობით მიერთების მსურველის განაცხადს  და  იღებს  გადაწყვეტილებას  მოთხოვნის  სრული ტექნოლოგიური ციკლით დაკმაყოფილების შესახებ.

მარტივი მიერთება გულისხმობს ისეთ ტიპის მიერთებას, როდესაც ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან დროებითი მიერთების სრული ტექნოლოგიური ციკლისთვის, არ არის საჭირო არსებული გამანაწილებელი ქსელის გაძლიერება (არსებული სადენის კვეთის გაზრდა), ახალი ქსელის მშენებლობა (დამატებითი საყრდენ(ებ)ის მონტაჟი) ან/და რაიმე სახის ნებართვის მიღება და შემოიფარგლება მხოლოდ მომხმარებლის სისტემასთან მიერთების წერტილში საჭირო სამუშაოებით, საჭიროების შემთხვევაში აღრიცხვის კვანძისა შესაბამისი სადენის მოწყობით;

რთული მიერთება გულისხმობს სხვა ყველა ისეთი ტიპის მიერთებას, რომელიც არ განეკუთვნება მარტივი ტიპის კატეგორიას.

სტანდარტული განაცხადის ფორმაში აუცილებლად უნდა იყოს შევსებული (წინააღმდეგ შემთხვევაში დადგინდება ხარვეზი):

 1. უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი, ხოლო არსებული საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის შემთხვევაში – აბონენტი ნომერი და მისამართი.
 2. სისტემის ოპერატორის მიერ საჯაროდ შეთავაზებული სტანდარტული პირობის შესაბამისი პუნქტი.
 3. მოთხოვნილი ძაბვა და სიმძლავრე.
 4. სხვა აუცილებელი პუნქტები რაც გათვალისწინებულია სტანდარტული განაცხადის ფორმით.

განაცხადზე აუცილებელია თანდართული იყოს:

 1. სისტემის ოპერატორის მიერ, სტანდარტული პირობით დროებითი მიერთების მომსახურებისთვის საჯაროდ შეთავაზებული საფასურის ავანსის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.
 2. მიერთების მსურველის მიერ ხელმოწერილი მიწოდების ხელშეკრულება.
 3. ფოტოსურათი:
 • მისაერთებელი ობიექტის, ადგილი და არსებული გამანაწილებელი ქსელის სრულის ხედით
 • განამაწილებელი ქსელის იმ ადგილის, საიდანაც გსურთ რომ განხორციელდეს მომარაგება

განაცხადზე სასურველია თანდართული იყოს:

 1. სისტემის ოპერატორის მიერ საჯაროთ შეთავაზებული პირობა (შესაძლებელია ვებ-გვერდიდან ამობეჭდილი ვერსიის თანდართვაც).
 2. სხვა დოკუმენტაცია რაც საჭიროა დროებითი მიერთების უზრუნველსაყოფად.

დანართი:

სტანდარტული პირობებით დროებითი მიერთების (დანადგარების საყოფაცხოვრებო, სამშენებლო ან სარემონტო მიზნით გამოყენებისათვის, ასევე, მოძრავი ობიექტის ფუნქციონირებისათვის) განაცხადის ფორმა

უმრიცხველო (მოკლევადიანი) მიერთება

მომხმარებელი, რომელსაც სურს კომპანიასთან ურთიერთშეთანხმებით, დროებით წინასწარ განსაზღვრული საჭიროებისთვის (ელ.შედუღება, მოხვეწა და ა.შ.) ინდივიდუალური მრიცხველით აღრიცხვის გარეშე მოიხმაროს ელექტროენერგია, წერს დროებითი (მოკლევადიანი) მიერთების შესახებ  განაცხადს. ინდივიდუალური მრიცხველით აღრიცხვის გარეშე ქსელზე დროებითი მიერთება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

220 ვ ძაბვაზე (ე.წ. „ფაზა-ნოლი“) მისაერთებელი სიმძლავრე არ აღემატება 10 კვტ-ს, 380 ვ ძაბვაზე (ე.წ. „3 ფაზა“) მისაერთებელი სიმძლავრე არ აღემატება 30 კვტ-ს, განაცხადში მითითებული უნდა იყოს მიერთების ადგილი, აბონენტის ნომერი (თუ ის უკვე დაფიქსირებულია აბონენტად) აბონენტის ზუსტი დასახელება, პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი, ფაქტიური და იურიდიული მისამართი, გამოსაყენებელი ელექტროდანადგარების ჩამონათვალი მათი მახასიათებლებით (სიმძლავრე, ძაბვა და ა.შ.), სამუშაო დღეებისა და საათების რაოდენობა, როდესაც დაგეგმილია მოხმარების განხორციელება.

სისტემის ოპერატორი 10 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს უმრიცხველო (მოკლევადიანი) მიერთების მსურველის განაცხადს და იღებს გადაწყვეტილებას მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ. განმცხადებელმა თავად (თავისი ხარჯებით) უნდა განახორციელოს სამუშაოები და აცნობოს სისტემის ოპერატორს ამის შესახებ, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ქსელთან მიერთებას.

საფუძველი: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის #19 დადგენილების „ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების“ 24-ე მუხლის მე-17 პუნქტი - „მიერთების მსურველი და სისტემის ოპერატორი უფლებამოსილნი არიან შეთანხმდნენ დანადგარის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების, გამოყენებისა და დარიცხვის მეთოდზე ინდივიდუალური აღრიცხვის გარეშე. თუ მოხმარებული ელექტროენერგიის ოდენობის განსაზღვრა შეუძლებელია და მხარეთა შეთანხმება სხვა პირობას არ ითვალისწინებს,მოხმარებული ელექტროენერგიის განსაზღვრა უნდა განხორციელდეს ობიექტზე არსებული დანადგარ(ებ)ის დადგმული სიმძლავრის, მათი დატვირთვის 0.5 კოეფიციენტისა და 8-საათიანი გამოყენების ნამრავლით“.

მოხმარებული ელექტროენერგიის ინდივიდუალური აღრიცხვის გარეშე ურთიერთშეთანხმებული მეთოდით დარიცხვა ერთჯერადია და არ უნდა აღემატებოდეს ერთ კალენდარულ თვეს.

დანართი:

უმრიცხველო (მოკლევადიანი) მიერთების განაცხადის ფორმა

 

მომხმარებლის მომარაგების სქემის რეკონსტრუქცია (ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძის გადატანა/მომარაგების სქემის შეცვლა)

1. სტანდართული პირობები და ამ პირობებით გათვალისწინებული მოსახურეობის ჩამონათვალი და ღირებულება:

#

მომსახურეობის სახეობა

ღირებულება,

ლარი დღგ-ს ჩათვლით

1

აღრიცხვის კვანძის გადატანა

1.1

ცალფაზა აღრიცხვის კვანძის გადატანა

350

1.2

სამფაზა პირდაპირი ჩართვის აღრიცხვის კვანძის გადატანა

680

1.3

სამფაზა არაპირდაპირი (დენის ტრანსფორმატორებისანი) აღრიცხვის კვანძის გადატანა

1250

2

0,4 კვ-ის საკაბელო ხაზის გადატანის ან მონტაჟის პროექტირება

2.1

300 მ-მდე

689

2.2

300 მ-დან 500 მ-მდე

1124

2.3

500 მ-დან 1000 მ-მდე

1405

3

6/10 კვ-ის საკაბელო ხაზის გადატანის ან მონტაჟის პროექტირება

3.1

600 მ-მდე

1567

3.2

1000 მ-მდე

2575

3.3

2000 მ-მდე

3251

3.4

6000 მ-მდე

4893

4

6/10 კვ-ის საჰაერო ხაზის გადატანის ან მონტაჟის პროექტირება

4.1

600 მ-მდე

1745

4.2

1000 მ-მდე

2829

4.3

2000 მ-მდე

4036

4.4

6000 მ-მდე

6709

5

6(10)-0,4 კვ-ის სატრანსფორმატორო ქვესადგურების გადატანის პროექტის მომზადება

5.1

ერთ ტრანსფორმატორიანი

3834

5.2

ორ ტრანსფორმატორიანი

5666

6

6(10)-0,4 კვ-ის სატრანსფორმატორო ქვესადგურების რეკონსტრუქცია (ელ. მომარაგების  ცვლილება)

6.1

ერთ ტრანსფორმატორიანი

1975

6.2

ორ ტრანსფორმატორიანი

3134

 

2. მომხმარებლის მომარაგების სქემის რეკონსტრუქციის არასტანდარტული პირობებით გათვალისწინებულ მოსახურეობას მიეკუთვნება ისეთი სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებს წინაწარი მუშა პროექტის მომზადებას და/ან შეთანხმებას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ორგანოსთან.

შენიშვნა:

მომხმარებლის მომარაგების სქემის რეკონსტრუქციისათან დაკავშირებულ მომსახურეობაზე, როგორც სტანდარტული ასევე არასტანდარტული შემთხვევებისათვის ფორმდება ხლშეკრულება, რომელიც წარმოდგენილია დანართში #1. არასტანდარტული მომსახურეობის შემთხვევაში მომსახურეობის ღირებულება განისაზღვრება წინასწარი ხარჯთაღრიცხვით, რომელიც თანხმდება დამკვეთთან და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დანართი #1 - ხელშეკრულება (მომხმარებლის მომარაგების სქემის რეკონსტრუქცია)

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • ელექტრონულად და ხელით შევსებულ საბუთებთან დაკავშირებით მოგვმართეთ ნომერზე: 277 99 99 (შიდა 7890)

საბანკო ანგარიში:

სს "ბაზისბანკი"

საბანკო კოდი: CBASGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: GE87BS0000000033836853

მიმღების დასახელება:  სს "თელასი"
დანიშნულება: ახალი მომხარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური