ახალი მომხმარებლის მიერთება

0,220 კვ, 0,380 კვ და 6/10 კვ ძაბვის ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება №6 19.04.2017 წ.

1. 0,220 კვ, 0,380 კვ და 6/10 კვ ძაბვის ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური შეთავაზებული პაკეტის მიხედვით:

1.1. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების განსაზღვრულ ვადაში (პერიოდში) უზრუნველყოფის (ელექტროენერგიით მომარაგების განსაზღვრულ ვადაში დაწყების) შემთხვევაში:

ძაბვის

საფეხური, კვ

სიმძლავრე, კვტ

ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდი-ვადა
(სამუშაო დღე)

ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური დღგ-ის ჩათვლით,

ლარი

0.220

1-10

40

400

0.380

1-10

40

1200

10-დან - 30

40

4700

30-დან - 50

40

7000

50-დან - -80

40

10500

80-დან - 100

40

12000

100-დან - 120

40

14000

120-დან-150

40

18000

150-დან - 200

45

23000

200-დან - 320

60

33000

320-დან - 500

60

50500

500-დან - 800

90

80000

800-დან - 1000

90

100000

6.-10

1-500

60

48500

500-დან - 1000

90

94000

1000-დან - 1500

90

137000

1500-დან - 2000

90

177000

2000-დან - 3000

90

257500

3000-დან - 5000

90

416000

  

1.2. ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების სამუშაოების განსაზღვრულ ვადაში (პერიოდში) დაუსრულებლობის (ელექტროენერგიით მომარაგების დაწყების განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობის) შემთხვევაში ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური შეადგენს ამ პუნქტის ა) ქვეპუნქტში მოცემული მიერთების საფასურის 50 %-ს (შეთავაზებული პაკეტების მიხედვით).

2. როდესაც განაწილების ლიცენზიანტის მიერ განაცხადით მოთხოვნილი მიერთებისათვის საჭირო ქსელის გაყვანა (მშენებლობა) არ საჭიროებს რაიმე სახის თანხმობის ან ნებართვის მიღებას, ასეთ შემთხვევაში ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდი-ვადა განისაზღვრება 0,220 და 0,380კვ. ძაბვაზე – 20 დღით, ხოლო 6/10 ძაბვის საფეხურზე - 40 დღით (აღნიშნულის შესახებ მიერთების მსურველს (განმცხადებელს) უნდა ეცნობოს განაცხადის სრულყოფილების დადგენის შესახებ შეტყობინებასთან ერთად, განაცხადში მითითებული საშუალებით წერილობით ან ელექტრონულად). 

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2011 წლის 16 ნოემბრის #19 დადგენილების საფუძველზე სს "თელასის" აბონენტად გახდომის მსურველთათვის განაცხადის შემოტანისას სავალდებულოა წარმოდგენილ იქნას შემდეგი დოკუმენტები:

  1. ფართის საკუთრების დამადასტურებელი საბუთი:   საჯარო რეესტრის ამონაწერი, საკადასტრო გეგმა (ასლები), პირადობის ასლი.
  2. თუ მოიჯარეა, იჯარის ხელშეკრულება (ასლი) და მესაკუთრის თანხმობა "თელასში" აბონენტად აყვანაზე.
  3. ობიექტის შიდა ელ.მომარაგების პროექტი (დატვირთვის უწყისი) (კორპუსის ინდივიდუალური გამრიცხველიანების შემთხვევაში).
  4. სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, საბანკო რეკვიზიტები.
  5. ამობეჭდილი ხელმოწერილი განაცხადი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • ელექტრონულად შევსებული საბუთები გადმოაგზავნეთ ელექტრონულ მისამართზე: newservice@telasi.ge
  • ელექტრონულად გამოგზავნილ საბუთებთან დაკავშირებით მოგვმართეთ ნომერზე: 277 99 99 (შიდა 7969)
  • ხელით შევსებულ საბუთებთან დაკავშირებით მოგვმართეთ ნომერზე: 277 99 99 (შიდა 7890)

საბანკო ანგარიში:

ს/ს "ვითიბი ბანკი"
ა/ა GE72VT6600000002603603
ბ/კ UGEBGE22
ახალი მომხარებლის გამანაწილებელ ქსელზე  მიერთების საფასური