ნორმატიული ბაზა

სს „თელასის" კორპორაციული პოლიტიკა ხორციელდება „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის და საზოგადოების წესდების შესაბამისად. სს „თელასის" საქმიანობის სამართლებრივი რეჟიმის კონტურები აღნიშნულია შემდეგ საკანონმდებლო-სამართლებრივ აქტებში: