ნორმატიული ბაზა

სს "თელასის" კორპორაციული პოლიტიკა ხორციელდება "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის და საზოგადოების წესდების შესაბამისად. სს "თელასის" საქმიანობის სამართლებრივი რეჟიმის კონტურები აღნიშნულია შემდეგ საკანონმდებლო-სამართლებრივ აქტებში:

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) დადგენილებები: