საქმიანობა

სს „თელასი“ საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ქსელური კომპანიაა, რომელიც ახორციელებს ელექტროენერგიის განაწილებას. დედაქალაქში ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება დაახლოებით 3 მლრდ კვტ/სთ შეადგენს.

სს „თელასი“-ს საქმიანობა მოიცავს: ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებას; თბილისის ელექტროგამანაწილებელი ქსელის მომსახურებას, ექსპლუატაციას, რეკონსტრუქციას, მოდერნიზებას და გაფართოებას ელექტროენერგეტიკული სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის. კომპანია ახორციელებს ელექტროენერგიის სატრანზიტო მომსახურებას, აბონენტთა ტექნიკურ მომსახურებას, თბილისში წყალმომარაგების და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის ადმინისტრირებას.

კომპანია ემსახურება 697,4 ათას აბონენტს. მომხმარებელთა მომსახურება და ელექტროქსელის ექსპლუატაცია ხორციელდება 8 ბიზნეს ცენტრის მეშვეობით, რომლებიც განთავსებულია ქალაქის ყველა ადმინისტრაციულ რაიონში.

ამჟამად, კომპანიაში დასაქმებულია 1890 ადამიანი.

დედაქალაქის ელექტროქსელის საერთო სიგრძე 6 289 კმ შეადგენს. კომპანიის საკუთრებაშია 36  110/35 კვ დამადაბლებელი ქვესადგური და 2 169  10/6/0,4 კვ სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

თელასი ახორციელებს სამუშაოებს ელექტროქსელის ტექნიკური გადაიარაღების და მოდერნიზაციის მიზნით. ძირითადი ყურადღება ეთმობა გამანაწილებელი ქსელის ტექნიკური თვალსაზრისით ყველაზე სუსტი სეგმენტების რეაბილიტაციას. პრიორიტეტული ამოცანაა - ტექნიკური ინციდენტების რიცხვის მინიმუმამდე დაყვანა და ელექტროენერგიის დანაკარგების მნიშვნელოვანი შემცირება.